Privacyverklaring

Bartels Online respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites, waaronder GISBlox.com, Beleveniswijzer.nl en Vierkantstatistiek.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Met het voortzetten van het bezoek van haar websites accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op deze website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de websites van Bartels Online bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Inhoud

Toegang tot de websites

De toegang tot de websites en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze websites alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Content van de websites

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de websites te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de sites zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beheer van de websites

Voor het goede beheer van de websites van Bartels Online kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de websites
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de websites kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de websites tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website(s), waardoor de website(s) of een van hun functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website(s) is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website(s) of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website(s). U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van haar websites, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Bartels Online. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Doeleinden van gebruik

Bartels Online verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de toegang tot haar websites, waaronder GISBlox.com en Beleveniswijzer.nl, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Bartels Online, haar websites en diensten, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen via nieuwsbrieven. Indien u deze niet wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bartelsonline.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de websites van Bartels Online, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Bewaartermijn

De door de beheerder van de websites verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan de websites van Bartels Online wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens o.a. om de navigatie en bezochte pagina's van onze websites te analyseren. Het is ook mogelijk dat wij de gegevens die we verzamelen gebruiken om u bijvoorbeeld te informeren over uw account. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen.

Om onze dienstverlening en onze websites te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze websites en diensten.

Beveiligde server

Bartels Online neemt passende maatregelen om uw gegevens, bestanden en dergelijke tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging te beschermen.

Beeldmateriaal en aangeboden producten en diensten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website van Bartels Online kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact opnemen

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@bartelsonline.nl.

Laatst gewijzigd: 2023-09-12